Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.pliskafm.webnode.cz jejimž provozovatelem je Ing. Karel Pliska, Lískovecká 1745, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 10602461 (dále také "Zprostředkovatel objednávky").

Dodavatelem zboží je Ing. Karel Pliska, Lískovecká 1745, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 10602461 (dále také jen "Prodávající"). Smluvní vztah vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím zboží.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Ing. Karel Pliska, Lískovecká 1745, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 10602461, jakožto Prodávající, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu
www.pliskafm.webnode.cz těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu
www.pliskafm.webnode.cz těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží v e-shopu www.pliskafm.webnode.cz .


Vymezení pojmů
 

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem e-shopu www.pliskafm.webnode.cz je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 •  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.pliskafm.webnode.cz jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.


Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je akceptací návrhu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky na infolince. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, objednávce či uvedená při telefonickém hovoru na infolince.

Pokud cena nabízeného produktu a jeho skladová dostupnost uvedené v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nesouhlasí s údaji uvedenými v internetové nabídce Prodávajícího a v následné objednávce Kupujícího, není potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího považováno za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě má Kupující právo svou objednávku zrušit. Pokud tak neučiní od 24 hodin od doručení potvrzení objednávky, má se za to, že konkludentně souhlasí s novým návrhem na uzavření smlouvy a tímto vzniká Kupní smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.


3. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem e-shopu www.pliskafm.webnode.cz a v souladu s právním řádem platným v ČR.
Na zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamačním řádem.


4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem
V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a u dále uvedených případů i v neporušeném obalu, na vlastní náklady zpět Prodávajícímu, tedy má právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Jakýkoli nesoulad u zboží vraceného do 14 dnů (poškození, nečistota, opotřebení, ušpiněný či jinak poškozený obal apod.) Prodávající vyřeší uvedením zboží do původního stavu před podepsáním kupní smlouvy. Veškeré náklady s tímto spojené jdou na vrub Kupujícího a budou odečteny od vracené kupní ceny (v souladu s § 2999 Část 4, Obč. z.). Prodávající bude Kupujícího předem o výši nákladů informovat a vyžádá si souhlas Kupujícího s předpokládanými náklady.

Vyjádření zájmu Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. 

Současně s odstoupením od smlouvy může Kupující zaslat prodávajícímu i vracené zboží. K němu musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik Kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.


Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a Reklamačním řádem,
 • Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

 
5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem
V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.


6. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, tedy po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.


7. Foto výrobku
Fotky výrobků uvedené na e-shopu www.pliskafm.webnode.cz, v katalogu a ostatních materiálech mohou být ilustrační. V případech, kdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností, je pod fotografií vyznačeno “Tato fotografie je pouze ilustrační.“ Některé produkty se neustále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).


8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze
Kupující bere na vědomí skutečnost, že uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím dává taktéž Prodávajícímu i Zprostředkovateli objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely databáze e-shopu www.pliskafm.webnode.cz . Tato databáze slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího i Zprostředkovatele objednávky, sledování procesů vyřízení objednávky, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace apod. Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží a zasílání novinek prostřednictvím e-mailu, které může následně odmítnout.


9. Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového e-shopu www.pliskafm.webnode.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost od 1. ledna 2015. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Reklamační řád

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.pliskafm.webnode.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu pliska@cmail.cz
,
b) telefonicky na číslo 558 633 282 (v pracovní dny od 8:00 - 17:00 hod.)


Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt.
Prodávající do 5 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.
Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží. 

 

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

Důvody reklamace:


- viditelné poškození obalu zásilky při doručení dopravcem

Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), je nejjistější ihned s dopravcem sepsat "Zápis o poškozené zásilce". Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené.

V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.


- zboží je poškozené, ale obal zásilky byl v pořádku

Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího na elektronické adrese: pliska@cmail.cz , kde Vám individuálně pomůžeme. Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat i fotografii a podrobný popis poškození.

Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží do 3 pracovních dnů

- došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat. 

Doprava reklamovaného zboží:
Reklamované zboží musí zákazník zaslat na místo uplatnění reklamace.
Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace získáte emailem: pliska@cmail.cz
nebo na tel. čísle 558 633 282.


Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy):

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§ 1829 odst 1. Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§ 1832 Občanský zákoník).

Dle občanského zákoníku pak navazuje povinnost Prodávajícího vrátit, nejpozději do 14 dnů od doručení vyjádření o odstoupení, Kupujícímu zaplacené finanční částky a povinnost Kupujícího zaslat nebo předat Prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (v souladu s § 1837 Občanského zákoníku):

 • V případě poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

O svém záměru odstoupit od smlouvy Spotřebitel informuje Dodavatele písemnou formou, kterou doporučujeme přiložit k vrácenému zboží.

V tomto případě, je nutné zaslat zboží na adresu: Ing. Karel Pliska, Lískovecká 1745, 738 01 Frýdek-Místek

Pokud je zboží poškozené, nefunkční, vykazuje mechanickou či jinou závadu, neúplné, opotřebené nebo narušené (např. obal), NELZE ZBOŽÍ VRÁTIT VE 14 DENNÍ LHŮTĚ. Nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zaniká taktéž pro společnosti nakupující na IČO.

Při vrácení zboží do 14 dnů má zákazník nárok na celou kupní cenu a dopravné uvedené na faktuře. Doručení zboží k nám hradí spotřebitel.

 

V zásilce s vráceným zbožím musí být přiloženy i tyto dokumenty:

 • číslo faktury, popřípadě přiložte kopii faktury či dodacího listu

 • písemné odůvodnění vrácení zboží (zboží je nefunkční, nevyhovuje, neodpovídá popisu, jiné, apod.).

 • bankovní účet, na který má být vrácená kupní cena zaslána

Doporučujeme též zasílané zboží pojistit!

Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Dodavatel zboží žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec Dodavatelem zboží přijato.